คลอเน็ค (Chlornex)

คลอเน็ค (Chlornex)

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล (quizalofop-P-ethyl 5% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนติด หญ้ารังนก หญ้าปากควาย และลูกข้าว ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence)

อัตราและวิธีการใช้ :

  • คะน้า : ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตรต่อไร่ หลังปลูกพืช ขณะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-4 ใบ
  • ผักชี หอมหัวใหญ่ หอมแดง ขิง พริก และหน่อไม้ฝรั่ง : ใช้อัตรา 240-300 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นหลังปลูก 15-20 วัน หรือขณะวัชพืชงอกมีจำนวนใบ 3-4 ใบ
  • มันสำปะหลัง : ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นหลังปลูกมันสำปะหลัง ขณะวัชพืชงอกมีจำนวนใบ 4-5 ใบ
  • ยาสูบ : ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นหลังย้ายกล้าปลูกยาสูบ 20 วัน ขณะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-5 ใบ
  • สับปะรด : ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นหลังปลูกสับปะรด ขณะวัชพืชงอกมีจำนวนใบ
    4-5 ใบ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart