มาร์ก-อิท (Mark-it)

มาร์ก-อิท (Mark-it)

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน (clomazone 48% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม
  • ใช้คุมเลนเมื่อข้าวอายุ 0-4 วัน

จุดเด่น :

  • สูตรผสม safener ข้าวไม่แดง ไม่งัน หน่อไม่หงิก

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ข้าว : ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสมสารคุม-ฆ่า เมื่อข้าวอายุ
    7-12 วัน
  • อ้อย : ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อย
  • ถั่วเหลือง : ใช้อัตรา 300-400 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูก ก่อนถั่วเหลืองและวัชพืชงอก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart