แฟนซัล (Fansul)

แฟนซัล (Fansul)

ชื่อสามัญ : ฟีโนบูคาร์บ (fenobucarb 50% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์เร็ว สัมผัสตาย และกินตาย
  • ใช้พ่นทางใบ เพื่อกำจัดแมลงในกลุ่มเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยกระโดด เช่น เพลี้ยกระโดด
    สีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดอ้อย เป็นต้น

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ข้าว : เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวมากกว่า 10 ตัวต่อกอ
  • อ้อย : เพลี้ยกระโดดอ้อย ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบถูกทำลาย และควรให้น้ำขณะที่เพลี้ยระบาด ทำให้อ้อยฟื้นตัวเร็วขึ้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart